ข่าวงานราชการ ข่าวเปิดสอบ หางานราชการ อัฟเดต 24 ชั่วโมง
Breaking News
เปิดเผยข้อมูลงานราชการ

เปิดเผยข้อมูลงานราชการ สามารถกระทำได้ หากไม่กระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

งานราชการ ในการปฏิบัติราชการในเรื่องใดๆ โดยปกติให้ถือว่าเป็นเรื่องที่เปิดเผยได้ เช่นการขอข้อมูลสถิติต่างๆ ที่เราต้องการ หรือข้อมูลส่วนตัวของเรา เว้นแต่ข้อมูลนั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล จะให้กำหนดเป็นความลับได้เท่าที่จำเป็นก็ได้ เพื่อไม่ให้เกิดการ เปิดเผยข้อมูลงานราชการ เปิดเผยข้อมูลงานราชการ สามารถกระทำได้ แต่ต้องกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้ชัดเจน         เปิดเผยข้อมูลงานราชการ ในบางเรื่องจะไม่สามารถขอแทนกันได้ หรือเราอยากจะไปรู้เรื่องของใครก็ไม่ได้ ถ้าไม่ใช่ข้อมูลของเราก็ไม่สามารถขอได้เช่นกัน ฉะนั้นแล้วจะขอแบบมั่วซั่วก็ไม่ได้นะเช่นกัน         ข้อสอบ ...
Posted in การสอบราชการ, สอบ ก.พ.Tagged ,,
ตรวจสอบหน่วยงานราชการ

ตรวจสอบหน่วยงานราชการ กฎ ระเบียบที่ล้าสมัย สมควรปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

เพื่อให้การปฏิบัติราชการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดความรวดเร็วในการบริการประชาชน ให้ส่วนราชการที่มีอำนาจออก กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ ประกาศ เพื่อใช้บังคับกับส่วนราชการอื่น หากเห็นว่า กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับนั้นเกิดความล้าสมัย ไม่เข้ากับยุคสมัย หรือจะทำให้เกิดความยุ่งยาก ซ้ำซ้อน และความล่าช้าในการปฏิบัติงานขึ้น ก็ให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็ว ทั้งนี้เพื่อการ ตรวจสอบหน่วยงานราชการ ให้มีความก้าวทันยุคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั่นเอง ตรวจสอบหน่วยงานราชการ จะเสนอแนะหรือร้องเรียนต่อ ก.พ.ร. ก็ได้ ...
Posted in การสอบราชการ, สอบ ก.พ.Tagged ,,
หน่วยงานต้องจัดให้มีเครือข่ายสารสนเทศ

หน่วยงานต้องจัดให้มีเครือข่ายสารสนเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

หน่วยงานต้องจัดให้มีเครือข่ายสารสนเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ที่จะให้ประชาชนติดต่อสอบถาม หรือขอข้อมูล เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของงานราชการ         เพื่อสอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่รัฐบาลให้ความสำคัญในด้านการขับเคลื่อนองค์กรภาครัฐดิจิทัล ก็ด้วยว่าเพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยีและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมที่เป็นอยู่ หน่วยงานต้องจัดให้มีเครือข่ายสารสนเทศ รัฐพึงจัดให้มีความพร้อมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน         หน่วยงานต้องจัดให้มีเครือข่ายสารสนเทศ จะเห็นได้ว่าหน่วยงานภาครัฐยุคใหม่จะมีแพล็ตฟอร์มทางด้านเทคโนโลยีปล่อยออกมาค่อนข้างมาก ทั้งระบบการจองคิวของหน่วยงานต่าง ๆ ระบบการยื่นภาษีออนไลน์ ระบบการเรียนรู้ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งสามาถอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้เป็นอย่างมาก รวมถึงกระจายการเข้าถึงบริการ และข้อมูลของภาครัฐอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่รัฐควรทำ และจะต้องพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป ...
Posted in การสอบราชการ, สอบ ก.พ.Tagged ,,,
สอบถามหน่วยงานราชการ

สอบถามหน่วยงานราชการ ต้องตอบกลับภายใน 15 วัน เมื่อประชาชนหรือหน่วยงานรัฐสอบถาม

สอบถามหน่วยงานราชการ ส่วนราชการเมื่อได้รับการติดต่อสอบถามจากประชาชนหรือหน่วยงานรัฐด้วยกันเอง ที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการต้องตอบหรือแจ้งให้ผู้ที่สอบถามนั้นทราบภายใน 15 วัน หรือภายในกำหนดเวลา สอบถามหน่วยงานราชการ สมัยนี้มีหลายช่องทางให้ตอบคำถามได้รวดเร็วยิ่งขึ้น         สอบถามหน่วยงานราชการ การดำเนินการบางอย่างบางเรื่องต้องมีส่วนที่คอยตอบคำถามประชาชน ในเรื่องที่เกี่ยวกับภารกิจของตน ถามว่าเราจะถามเรื่องอะไรได้บ้าง ก็มีหลายเรื่องอยู่นะครับ เช่นการ สอบถามข้อมูลประวัติการรักษาของเราเอง ซึ่งเป็นประวัติของเรา โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลต้องมีหน้าที่ดำเนินการให้ประวัติการรักษา เพื่อให้เรานำไปรักษาต่อในโรงพยาบาลอื่นๆ ที่ต้องกำหนดเช่นนี้เพราะว่า หากปล่อยปะละเลยไปก็จะทำให้หน่วยงานราชการเชื่องช้า ไม่ทำงานตามเวลากำหนด จึงต้องกำหนดไว้ว่าต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน 15 ...
Posted in การสอบราชการ, สอบ ก.พ.Tagged ,,
กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน

กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ

งานราชการ เรียกได้ว่าไม่มีงานใดที่จะไม่เกี่ยวกับประชาชนอย่างแน่นอน เพราะด้วยภารกิจหลักของการประกอบอาชีพราชการนั้นก็เพื่อที่จะขับเคลื่อนภารกิจของราชการให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี ฉะนั้นแล้วการที่ประชาชนไปติดต่อสถานที่ราชการ ระยะเวลาที่รอคอยก็ย่อมเกิดขึ้น การบริหารบ้านเมืองที่ดี จึงกำหนดว่า ต้อง กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ให้ประชาชนได้รับทราบด้วย         กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ไม่เพียงแต่จำกำหนดไว้เท่านั้น แต่หน่วยงานราชการต้องจัดทำและประกาศให้ประชาชนได้ทราบอย่างชัดเจนว่าต้องใช้เวลาในการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนเท่าไร กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ถือว่าเป็นข้อดีและมีประโยชน์อย่างมาก เพราะประชาชนหรือผู้ที่มาติดต่อจะได้ทราบว่าต้องใช้เวลาในการรอคอยในแต่ละขั้นตอนเท่าไร หรือทั้งกระบวนการที่มาติดต่อนั้นต้องมีระยะเวลารอคอยเท่าไร เพื่อจะได้บริหารจัดการเวลาที่จะมาได้ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเจ้าหน้าที่ให้ทำงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ไม่ประวิงเวลา ทำงานตามระบบได้มากขึ้น กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ยังต้องทำระหว่างหน่วยงานราชการที่ติดต่อกันด้วย         ...
Posted in การสอบราชการ, สอบ ก.พ.Tagged ,,,
บรรจุข้าราชการใหม่

บรรจุข้าราชการใหม่ แต่มีที่อื่นเรียกมา ต้องทำอย่างไร ตัดสินใจอย่างไรให้ดีที่สุด

ในความเดิมตอนที่แล้ว บรรจุข้าราชการใหม่ นั้นผมได้ถ่ายทอดประสบการณ์การบรรจุครั้งแรกของชีวิตข้าราชการของผมไปแค่เพียงเล็กน้อย         สำหรับวันนี้ผมขอถ่ายทอดประสบการณ์บรรจุราชการ กันให้อ่านเพลินๆ กันต่อนะครับ แน่นอนว่าผมเชื่อกฎของที่แรกครับ นั่นคือสิ่งที่ทุกอย่างดลบันดาลให้เราได้ไปอยู่ ณ ที่แห่งนั้น และผมก็ได้รับความรัก ความเมตตา สังคมการทำงาน และลักษณะงานที่เหมาะกับตัวผมได้เป็นอย่างดี เรียกได้ว่าไม่มีอะไรขาด ไม่มีอะไรเกิน มีแต่ความพอดีที่สัมผัสได้ถึงความสุข ผมมีความสุขทุกวันที่ตื่นมาทำงาน มีความคิดใหม่ๆ ที่จะพัฒนางาน มีอิสระทางความคิดในการทำงาน มีเวลาว่างพอสำหรับการดูแลสุขภาพ มีเวลาที่จะคบค้าสมาคมกับเพื่อนร่วมงาน บรรจุข้าราชการใหม่ ...
Posted in การสอบราชการ, สอบ ก.พ.Tagged ,,,
บรรจุข้าราชการครั้งแรก

บรรจุข้าราชการครั้งแรก คือกฎของพระเจ้าและพรหมลิขิตที่ดีที่สุด

บรรจุข้าราชการครั้งแรก หากวันนี้ใครที่กำลังสอบราชการ ก็ขอให้ตั้งหน้าตั้งตาอ่านหนังสือสอบให้ได้ครับ ไม่ว่าจะเป็นภาคก. ของก.พ. หรือจะเป็นภาค ข. ของหน่วยงานต่างๆ ที่เปิดสอบอยู่นั้น ก็ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆ ครับ เพราะท่านทำสำเร็จมาหนึ่งก้าวแล้ว และสำหรับใครที่เฝ้ารอการบรรจุเป็นข้าราชการอยู่นั้นผมก็ยิ่งขอเป็นกำลังใจให้อย่างมากเช่นกันครับ         บรรจุข้าราชการครั้งแรก ทำไมวันนี้ผมต้องมาเขียนบทความนี้แบ่งปันให้เพื่อนได้ทราบกันนั้น ก็เป็นเพราะสิ่งที่ผมได้ประสบเจอมากับตัวเอง นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งตัวอย่าง และอาจจะไม่ได้เกิดกับทุกคน บรรจุข้าราชการครั้งแรก ดวงเหมาะโอกาสได้ ทุกอย่างลงตัวกับการรับราชการ         การบรรจุข้าราชการครั้งแรก ของผมนั้น ...
Posted in การสอบราชการ, สอบ ก.พ.Tagged ,,,,
การปรับปรุงกฎหมาย

การปรับปรุงกฎหมาย ให้ทันสมัย หน่วยงานของรัฐสอดส่องดูแลช่วยกันปรับปรุงรัฐแนวใหม่

การปรับปรุงกฎหมาย ไม่เพียงแต่หน่วยงานต้นสังกัดจะเป็นผู้สำรวจตรวจสอบ หรือประชาชนจะเป็นผู้แสดงความคิดความเห็นไปสำหรับการปรับปรุงเท่านั้น แต่ยังมีหน่วยงานอยู่หน่วยงานหนึ่งที่ยังคอยสอดส่องดูแล นั่นก็คือ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หากเห็นว่า กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานราชการใด ไม่สอดคล้องหรือเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งยังทำให้เกิดความไม่สะดวกในการบริการประชาชน ไม่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาประเทศ และมองแล้วเป็นอุปสรรคต่อการประกอบกิจการหรือการดำรงชีวิตของประชาชนนั้น ก็ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เสนอแนะต่อส่วนงานราชการเพื่อดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกโดยเร็ว การปรับปรุงกฎหมาย ให้ทันสมัย ยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชนติดต่อราชการ อีกหนึ่งตัวอย่างที่พอจับต้องได้         ...
Posted in การสอบราชการ, สอบ ก.พ.Tagged ,,,
ปรับปรุงกฎหมาย

ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศให้ทันสมัยอยู่เสมอ

ปรับปรุงกฎหมาย ในส่วนของคำนี้ถ้าใครได้ยินก็คงจะรู้สึกว่าเป็นคำที่ดีมากพอสมควรเลยหละครับ เพราะการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใดๆ ย่อมนำความทันสมัยมาเสมอ         ตามข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์หรือวิทยุและโทรทัศน์นั้น จะเห็นได้ว่าในยุคที่โซเชียลคือเครื่องมือแห่งการเปลี่ยนแปลงนั้น ภาครัฐก็ต้องตามให้ทันถึงการปรับปรุงกฎระเบียบ ปรับปรุงกฎหมาย เก่าไปใหม่มา ประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงระบบราชการ         การบริหารบ้านเมืองที่ดีนั้น จำเป็นต้องมีการสำรวจ ตรวจสอบและทบทวนกฎหมายที่มีอยู่ในมือ โดยหน่วยงานที่ถือกฎหมายนั้นอยู่มีหน้าที่ตรวจสอบ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ ที่อยู่ในความดูแลของตนเอง เพื่อดำเนินการยกเลิก หรือปรับปรุงให้มีความทันสมัย ก้าวทันยุคและการเปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ เพราะงานราชการนั้น ...
Posted in การสอบราชการ, สอบ ก.พ.Tagged ,,,,
กฎหมายสอบราชการภาค ข.

กฎหมายสอบราชการภาค ข. เตรียมตัวสอบราชการตั้งแต่วันนี้ เพื่อสบายในวันหน้า

จากบทความที่แล้วเรื่องการ ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ เราได้อธิบายไปแล้ว เพื่อนๆ ก็พอจะได้แนวคำถาม คำตอบกันไปบ้างแล้ว มาในวันนี้ เรื่องนี้ ก็เป็นหนึ่งใน กฎหมายสอบราชการภาค ข. ด้วยเช่นกัน ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้ว         ในกรณีที่มีการยุบ เลิก โอน หรือรวมส่วนราชการใด ๆ ทั้งหมด หรือบาส่วนนั้น ห้ามมิให้ตั้งหน่วยงานที่มีภารกิจที่มีลักษณะคล้ายหน่วยงานที่พึ่งยุบไป กฎหมายสอบราชการภาค ข. การตั้งหน่วยงานที่เคยยุบไปแล้ว ...
Posted in การสอบราชการ, สอบ ก.พ.Tagged ,,,,