Breaking News

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 4

ตำแหน่งใดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมิได้กำหนดไว้ ก.  ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ข.  ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ค.  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ง.  ผู้ช่วยปลัดกระทรวง จ.  ข้อ ข. และ ง.    ส่วนราชการใดต่อไปนี้ ตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี ข.  สำนักงานปลัดกระทรวง ค.  สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี ง.  ข้อ ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,,

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 3

((ฟรีแนวข้อสอบเก่า))พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม  นายกรัฐมนตรีสามารถยับยั้งการปฏิบัติราชการของส่วนราชการท้องถิ่นได้ในกรณีใด ก.  ไม่สามารถยับยั้งเป็นอิสระของราชการส่วนท้องถิ่นตามหลักการปกครองตนเอง ข.  ยับยั้งได้หากราชการส่วนท้องถิ่นกระทำการก่อให้เกิดความเสียหายต่อท้องถิ่น ค.  กรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นปฏิบัติราชการต่อนโยบายหรือมติของคณะรัฐมนตรี ง.  ข้อ ข. และ ค. จ.  ข้อ ก. และ ค.    ข้อใดมิได้เป็นอำนาจการบังคับของนายกรัฐมนตรี ก.  มีอำนาจบังคับบัญชาปลัดกระทรวงมหาดไทย ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,,,

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 2

((ฟรีแนวข้อสอบเก่า))พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม  หากกรมการปกครอง จะเปลี่ยนชื่อเป็นกรมการความมั่นคงภายใน จะต้องตราเป็นกฎหมายใด ก.  พระราชบัญญัติ ข.  พระราชกฤษฎีกา ค.  พระราชกำหนด ง.  กฎกระทรวง จ.  ระเบียบกระทรวง    กรณีที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หมดความจำเป็น หากต้องการที่จะยุบกรมดังกล่าว จะต้องตราเป็นกฎหมายใด ก.  พระราชบัญญัติๆ ข. ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,,,

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 1

((ฟรีแนวข้อสอบเก่า))พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม    ข้อใดเป็นหลักการในการบริหารราชการตาม พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก.  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ข.  เพื่อลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น ค.  เพื่อกระจายอำนาจตัดสินใจ ง.  ข้อ ก. และ ข. จ.  ข้อ ก. ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,,,

สรุป พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 6

จังหวัดหนึ่ง ให้มี “คณะกรมการจังหวัด” ทำหน้าที่ 1) เป็นที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ความเห็นชอบในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และให้ สอดคล้อง 2) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมาย หรือมติของคณะรัฐมนตรีกำหนด โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน / รองผู้ว่าราชการจังหวัด 1 คน / ปลัดจังหวัด / อัยการจังหวัด / ผู้ บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,

สรุป พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 4

1)       รับผิดชอบควบคุมราชการประจำ ใน “สำนักนายกรัฐมนตรี” กำหนดแนวทาง แผนการ ปฏิบัติราชการและลำดับความสำคัญ  ให้เป็นไปตามนโยบายที่นายกรัฐมนตรี 2)        เป็นผู้บังคับบัญชา ข้าราชการของส่วนราชการใน  “สำนักนายกรัฐมนตรี” รองจาก นายกรัฐมนตรี                            ยกเว้น ข้าราชการซึ่งหัวหน้าส่วนราชการ ขึ้นตรงต่อ “นายกรัฐมนตรี” 3)       เป็นผู้บังคับบัญชา ข้าราชการของใน “สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี” ข้าราชการทางการเมือง เลขาธิการนายกรัฐมนตรี / ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,

สรุป พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 3

2) สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี / สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี / สำนักข่าวกรองแห่งชาติ /                      สำนักงบประมาณ / สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ / สำนักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา / สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ — >    ขึ้นตรงต่อ “นายกรัฐมนตรี” “นายกรัฐมนตรี” เป็นผู้บังคับบัญชา  โดยจะให้มีผู้ช่วยสั่งการและปฏิบัติราชการก็ได้ คือ ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,,

สิ่งที่ต้องเตรียมตัวก่อนสอบราชการ 4

สิ่งที่ต้องเตรียมในการสอบราชการ สำหรับใครหลายคนที่มุ่งหมายเดินทางบนถนนเส้นข้าราชการแล้วนั้น ต้องเตรียมตัวหลายอย่างอยู่พอสมควรเลยนะครับ จากประสบการณ์ที่ผมได้ผ่านมาในช่วงนั้นต้องขอบอกว่าไม่ง่ายเลยดีเดียว สำหรับผมแล้วจะขอถ่ายทอดให้ผู้ที่สนใจได้เข้าใจและเตรียมพร้อมกันต่อไป ศึกษาการเดินทาง คงเป็นหัวข้อสุดท้ายที่ผมอยากจะแชร์ประสบการณ์นะครับ เนื่องจากเราต้องเดินทางเข้ากรุงเทพ หรือปทุมธานี หรือศูนย์สอบต่างๆอยู่บ่อยๆ คงหนีไม่พ้นเรื่องการเดินทางไปสอบ จำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องรู้เส้นทาง ถ้าถามใครแล้วไม่เข้าใจให้เข้าค้นหาที่ Google ได้เลยครับไม่ว่าจะเป็น pantip ที่จะมีพี่ๆ ที่มีประสบการณ์การเดินทางจะเข้ามาตอบเม้นท์ไว้บ่อยๆ หรือไม่ก็ถามจากพี่ๆ ในกรุ๊บไลน์ของเราได้เลย การสอบแต่ละครั้งเมื่อได้เริ่มเข้ากรุ๊ปใดกรุ๊ปหนึ่งเราก็จะมีกลุ่มต่อไปอีกครับ พยายามให้เกาะกลุ่มไว้ครับเพื่อติดตามการเรียกบรรจุหรือแม้แต่การแบ่งปันเนื้อหาที่ใช้สอบกันครับ การเดินทางแต่ละครั้งของผมจะไปเริ่มต้นที่อนุสาวรีย์ทั้งสิ้น เนื่องด้วยเป็นจุดศูนย์รวมที่ค่อนข้างง่ายต่อการเดินทางค่อนข้างมากเลยทีเดียว หากศูนย์สอบธรรมศาสตร์ขอแนะนำให้นั่งรถ ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,

รวมข่าวเปิดสอบราชการ (ต้องผ่าน กพ.) 3

กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 40 อัตรา รายละเอียด ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 40 อัตรา อัตราเงินเดือน 15000-16500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาการแนะแนว ทางจิตวิทยาและการแนะแนว ...
Posted in งานราชการTagged ,,,,,

รวมข่าวเปิดสอบราชการ (ไม่ต้องผ่าน กพ.) 4

สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 48 อัตรา รายละเอียด ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 48 อัตรา ** ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู สามารถสมัครได้** คุณวุฒิปริญญาโททาง หรือสาขาวิชาเอกปฐมวัย 10 อัตรา – ตาก บุรีรัมย์ สระแก้ว ระนอง ปัตตานี ยโสธร ...
Posted in งานราชการTagged ,,,